Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord

Parohia Ortodoxă "Sf. Calinic de la Cernica și Sf. Willibald din Eichstätt" Ingolstadt, Germania

pf w deDoamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală molipsitoare (noua epidemie), precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David.

botezul domnului wTroparul Botezului Domnului, glasul 1:

În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiu iubit pe Tine numindu-Te; și Duhul în chip de porumbel a adeverit închinarea Cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat, slavă Ție.

Condacul 1

Pe Tine, Împăratul cerului și al pământului, Luminătorul nostru, văzându-Te în Iordan, botezat de robul Tău, cerurile s-au înfricoșat și tot pământul s-a înfiorat, îngerii s-au mirat și toată făptura s-a bucurat. La păcătoși și la vameși ai venit ca să speli cu ape păcatele oamenilor. Iar noi, nevrednicii, cu mulțumire Îți cântăm: Slavă Ție, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat și lumea întreagă ai luminat, slavă Ție!

Basil of Caesarea wTroparul Sfântului Vasile cel Mare, glasul 1

În tot pământul a ieşit vestirea ta, că acela a primit cuvântul tău, prin care cu dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor ce sunt ai arătat, obiceiurile oamenilor le-ai împodobit, împărătească preoţie. Părinte cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Pe tine, trâmbiţa cea cu dumnezeiască glăsuire şi cereasca albină, care din florile învăţăturilor ai adunat mierea cea făcătoare de viaţă a dogmelor Treimii şi o ai lăsat Bisericii lui Hristos bogăţie neîmpuţinată, din care gustăm noi toţi, cu dulce cântare te lăudăm, cântând ţie: Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

sfantul nicolaeCondac 1

Cel care verși mir de mult preț la toată lumea, și mie, celui nevrednic și mai mult decât toți păcătos, dăruiește-mi ca să-ți aduc ție cântare, Părinte Nicolae. Tu, ca acela care ai îndrăznire către Dumnezeu, slobozește-mă din toate necazurile, ca să cânt ție: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Icos 1

Arătatu-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el, și degrab ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i elibereze pe dânșii. Pentru aceea, ei au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu dânșii grăiesc ție, Sfinte Nicolae:
Bucură-te, capul cel sfințit;
Bucură-te, cel care ai sfărâmat capul cel diavolesc prin rugăciunile tale;

sfantul apostol andreiTroparul Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, glasul al 4-lea:

Cel ce ai fost dintre Apostoli mai întâi-chemat şi lui Petru frate adevărat, Stăpânului tuturor, Andrei, roagă-te, pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă.

Sf ArhangheliCondac 1:

Pe căpeteniile îngerilor Treimii, pe Mihail și Gavriil, să-i lăudăm noi toți, iubitorii de praznic, care ne acoperim cu ari­pile amândurora și din nevoile cele de multe feluri ne izbăvim, unuia grăind: bucură-te, slujitorule al Legii, iar altuia zicând: bucură-te, îngere al darului!

Icos 1:

Arhanghele Mihaile, mai-marele cetelor îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, Ziditorul tuturor; de aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție:
Bucură-te, făptură a Minții celei ce a făcut lumea;
Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină;
Bucură-te, cel ca focul, care stai aproape de Dumnezeire;
Bucură-te, slujitorule neostenit al Treimii;

sf cuv parascheva mTroparul, glasul al 4-lea

Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că luând Crucea, ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.

Condac 1:

Preacuvioasei noastre Maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilință îi aducem noi, nevrednicii păcătoși, pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuito­rului nostru, și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

agzistTroparul, glasul al 4-lea

Astăzi poporul cel binecredincios, luminat prăznuind, umbriți fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu, și căutând către prea cinstită icoana ta cu umilință grăim: Acoperă-ne pe noi cu cinstitul tău Acoperământ, și ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre.

IIXR Pantocrator

Condac 1: Glasul al 8-lea:

Apărătorule cel mai mare și Doamne, Biruitorul iadului, izbăvindu-ne de moartea cea veșnică, cele de laudă aducem Ție noi, robii Tăi și zidirea Ta. Ci, ca Unul ce ai îndurări nenumărate, de toate nevoile ne izbăvește pe noi, care-Ți cântăm: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne!

Icos 1:

Făcătorule al îngerilor și Doamne al puterilor, deschide-mi mie, nepriceputului, mintea și limba, spre lauda preacu­ratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestea:
Iisuse preaminunate, mirarea îngerilor;
Iisuse preaputernice, izbăvirea strămoșilor;
Iisuse preadulce, slava patriarhilor;

04 11 sf calinic de la cernica

11 aprilie

Preotul, după ce își pune epitrahilul și felonul, deschide dvera și dă obișnuita binecuvântare din fața Sfintei Mese, zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor

Strana: Amin.

Dacă nu este preot de față, în locul binecuvântării de mai sus diaconul, monahul sau mireanul va rosti:

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi se rostesc rugăciunile începtătoare:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împrărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sftine Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluiește (de trei ori),
Slavă..., Și acum...

Tatăl nostru Care ești în ceruri, sfințească-sa numele Tău, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Dacă este preot de față zice:


Că a Ta este Împărăția, și puterea, și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Dacă nu va fi preot de față, diaconul, monahul sau mireanul va rosti:
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi se zic troparele de umilință:
Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi.

Slavă...

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum, ca un Milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți - lucrul mâinilor Tale, și numele Tău chemăm.

Și acum...,
al Născătoarei de Dumnezeu:
Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi, cei ce nădăjdum întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

SIMBOLUL CREDINȚEI

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.
Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om.
Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat;
Și a inviat a treia zi, după Scripturi;
Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.
Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viața Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce, împreună, cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, Care a grăit prin proroci.
Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.
Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
Astept învierea morților.
Și viața veacului ce va să fie.
Amin.

Doamne miluiește (de 12 ori)
Slavă..., Și acum...

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veac. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă..., Și acum...

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! (de trei ori).

Și îndată se cântă, pe glasul I:

Dumnezeu este Domul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (De trei ori)

Tropar, glasul I:


De Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Calinic, povățuitorule al călugărilor, podoaba cuvioșilor și lauda arhiereilor, ajutătorule al celor din nevoi și făcătorule de minuni, cu nevoințele tale chip de sfințenie te-ai arătat, iar acum cu Îngerii în ceruri te veselești; cu care roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască pace și mare milă (de două ori).

Slavă..., Și acum...,

al Născătoarei de Dumnezeu, același glas:

Gavriil, zicând ție, Fecioară: „Bucură-te!“, împreună cu glasul S-a întrupat Stăpânul tuturor, întru tine, chivotul cel sfânt, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai desfătată decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău. Slavă Celui ce S-a sălășluit întru tine! Slavă Celui ce S-a născut din tine! Slavă Celui ce ne-a mântuit pe noi prin nașterea ta!

Apoi: Doamne, Miluiește (de trei ori).
Slavă..., Și acum...

Psalmul 50:


Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Condacele și icoasele

Condacul 1:

Sfinte Ierarhe Calinic, pomenirea ta cea purtătoare de lumină veselește sufletele celor credincioși, iar când ne atingem de sfintele tale moaște se sfințesc simțirile noastre și primim tămăduiri; pentru aceasta, după datorie, te cinstim pe tine și cu bucurie îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite!

Icosul 1:

Soborul Îngerilor și neamul creștinilor te cunosc, Sfinte Ierarhe Calinic, ca pe un vindecător al bolnavilor, ajutător al săracilor și povățuitor al monahilor, că pe pământ te-ai adus jertfă lui Hristos prin nevoințe și fapte bune; pentru aceasta, te lăudăm cu dragoste și grăim ție așa:

Bucură-te, ales al lui Dumnezeu, plăcut Sfinților și bucurie Îngerilor;
Bucură-te, veselie pruncilor și mireasmă a chipului călugăresc;
Bucură-te, apărător al Cernicăi, ocrotitor al Bucureștilor, ctitor al schitului Frăsinei și păstor al Rămnicului Vâlcii;
Bucură-te, cel ce ai lăsat legăsmânt ca, prin darul lui Dumnezeu, să fie păzită rânduiala Muntelui Athos la Frăsinei;
Bucură-te, cel ce ai primit de la Hristos darul vindecării bolnavilor;
Bucură-te, izbăvitor al celor nedreptățiți și bucurie a celor necăjiți;
Bucură-te, îndreptător al celor rătăciți și ridicare a celor căzuți;
Bucură-te, lăcaș al luminii dumnezeiești și vas al Preasfântului Duh;
Bucură-te, vrednic luptător, neînvins de ispite;
Bucură-te, următor și prieten al Sfinților;
Bucură-te, Părinte de trei ori fericite;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 2:


Părinții tăi, Sfinte Ierarhe, te-au afierosit Domnului și din pruncie ai avut inima lăcaș al Preasfântului Duh; pentru aceasta aducem lui Dumnezeu laudă și închinăciune, zicând: Pe Tine,Doamne, Cel ce Te odihnești întru Sfinți, Te lăudăm, Îți mulțumim, Ție ne închinăm și Îți cântăm: Aliluia!

Icosul 2:


Dorind să înțelegi viețuirea în Hristos, din tinerețe ai alergat în ostrovul pustnicesc al Cuviosului Părinte Gheorghe, starețul Cernicăi; acolo ți-ai smerit trupul cu privegherea, cu postul și cu rugăciunea; ai pus cugetul cel dinlăuntru bun povățuitor tuturor simțirilor; te-ai ferit ochiul de orice privire vicleană și auzul de cuvinte deșarte, iar limba ai păzit-o curată de vorbe necuviincioase; buzele le-ai curățit cu lauda Domnului, mâinile le-ai ferit de fapte rele; trupul și mintea ți le-ai întărit cu harul Sfântului Duh și ai viețuit în curăție, cu gând smerit, răbdare, ascultare și dragoste de Dumnezeu și de frați. Drept aceea, acum viețuiești cu Îngerii în ceruri și auzi de la noi laudele acestea:

Bucură-te, diamant al răbdării ascuns în Ostrovul Cernicăi;
Bucură-te, cel în care lucrează Dumnezeu Cel nepătruns;
Bucură-te, porumbel al Domnului;
Bucură-te, următor al virtuților Cuviosului Gheorghe, starețul Cernicăi;
Bucură-te, cel unit întru Dumnezeu cu duhovnicul tău, Pimen;
Bucură-te, cel stăruitor cu amândoi în pravilele călugăreșți;
Bucură-te, cel ce ai urmat de bunăvoie pe Hristos, lepădându-te de tine;
Bucură-te, cel ce ai venit către Domnul, purtându-ți crucea;
Bucură-te, cel ce a uimit pe cârmuitori prin râvna și asprimea vieții;
Bucură-te, cel ce ai ajunat prin îndelungate postiri, încât au tăcut clevetitorii tăi;
Bucură-te, rai al fecioriei, întru care curăția a înflorit și a rodit fapte bune;
Bucură-te, cel ce ai dorit dragostea preadulcelui nume al lui Iisus;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Calinic, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 3:


Puterea Celui de sus adumbrindu-ți inima, Sfinte Ierarhe Calinic, ai dorit să fii povățuit de duhovnicul tău Pimen, precum odinioară Ioasaf și Varlaam; de aceea ai mers la Sfântul Munte al Athonului să viețuiești aproape de el; după o vreme, aprinzându-se în inima ta dorul de plaiurile străbune, te-ai întors în patria ta că și aici este Grădină a Maicii Domnului cântând: Aliluia!

Icosul 3


Ai avut mare osârdie spre cele sfinte, Ierarhe Calinic, dar te-ai rugat cu lacrimi făcătorului de minuni Nicolae și pentru ocrotirea mulțimilor flămânde și înspăimântate din pricina năvălirii păgânilor; și, fiind încă la priveghere cu toată obștea ta, soseau în grabă căruțe cu grâu; iar oștile păgâne înțelegând ocrotirea cea de sus și sfințenia ta, au plecat rușinate lăsându-ne spre pomenire „Fântâna turcului“ pentru acestea, înălțăm cântare de mulțumire:

Bucură-te, cel asemenea cu Domnul prin iubirea de oameni;
Bucură-te, milostivire de samarinean pentru întreaga zidire;
Bucură-te, alinare a suferințelor celor întemnițați;
Bucură-te, cel ce prin rugăciune păzești pe fiii celor nevoiași;
Bucură-te, văpaie care ne luminează calea mântuirii;
Bucură-te, revărsare peste lume din bunătățile dumnezeiești;
Bucură-te, ocrotire a celor înviforați;
Bucură-te, hrănitor al celor înfometați;
Bucură-te, cel ce ai scăpat de nevoi pe creștini în vremea războiului;
Bucură-te, cel ce asemenea lui Moise te-ai arătat bun ocrotitor celor din primejdii;
Bucură-te, cel ce ai împlinit faptele Sfântului Nicolae, făcătorul de minuni;
Bucură-te, scăpare a mulțimilor înșelate și prigonite;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 4:


Tulburându-te gânduri despre sfârșitul veacului acestuia, Îngeri ți s-au înfățișat, descoperindu-ți taine despre ce va să fie; apoi, ți s-au arătat aievea Sfântul Ierarh Nicolae și Marele Mucenic Gheorghe, împreună cu Preacuviosul stareț Gheorghe, care ți-au poruncit să ctitorești locaș de închinare lui Dumnezeu ca liman de mântuire celor păcătoși și sfântă cetate cu viață de obște pentru monahi; de care descoperire încredințându-te, îndată ai dat ascultare poruncii dumnezeiești, cântând: Aliluia!

Icosul 4:


Urmând poruncii Sfântului Ierarh Nicolae, te-ai străduit să ctitorești biserică închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe; iar în vreme de cutremure și de război, ne-ai lăsat învățătura că, de nu ne vom izbăvi de lenevire, de uitare și de necredință, nu ne vom mântui; la această învățătură luăm aminte noi, fiii tăi, cei ce ne temem de Domnul și dorim să păzim poruncile Lui, cântând ție:

Bucură-te, ochi al Bisericii, înainte-văzător;
Bucură-te, luminător ce alungă întunericul îndoielilor;
Bucură-te, veghetor peste obștea încredințată ție;
Bucură-te, candelă aprinsă la rugăciune;
Bucură-te, cel ce ai îndreptat suflete prin Taina Spovedaniei;
Bucură-te, cel ce ai vorbit cu Sfinții și cu Îngerii;
Bucură-te, cel înmiresmat cu rugăciunea stăruitoare;
Bucură-te, cel ce ai iubit și ai lucrat virtutea;
Bucură-te, cel ce ai sporit bunăstarea casei lui Dumnezeu;
Bucură-te, frumusețe purtătoare de har a neamului tău;
Bucură-te, cel dovedit destoinic să plinești ,,măsura vârstei lui Hristos“;
Bucură-te, bărbat împodobit cu slujire deplină;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 5:


Împotrivindu-te, Părinte, uneltirilor lui faraon cel netrupesc, care voia să te piardă prin otrăvire, ai învins răutatea aceluia, chemând preadulcele nume al lui Iisus, și ai auzit glas din ceruri întărindu-te și vestindu-ți că vei trăi și vei fi ridicat la vrednicia arhieriei; iar noi, pentru o biruință ca aceasta, lăudăm purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru tine, cântându-I; Aliluia!

Icosul 5:


Domnul Hristos, Păstorul cel Mare, te-a ales pe tine, să întărești Biserica Olteniei și să îndrepți multe lucruri. Drept aceea, și domnitorul țării cu sfetnicii săi, făcându-se următori sfatului Celui de sus, te-au pus păstor al dreptslăvitorilor creștini; deci și noi îți aducem laude ca acestea:

Bucură-te, bun și vrednic păstor al Olteniei;
Bucură-te, luminător al credincioșilor;
Bucură-te, împlinitor al poruncilor Mântuitorului;
Bucură-te, cel chemat de Dumnezeu la vrednicia arhieriei;
Bucură-te, cel ce ai aflat adevăr și temei în viețuirea cu Hristos;
Bucură-te, cel ce ai iubit cu dragoste fierbinte pe Domnul;
Bucură-te, cel ce te-ai hrănit din bunătățile cerești;
Bucură-te, arhiereu cu bună biruință duhovnicească;
Bucură-te, înger pământesc cu aspră nevoință;
Bucură-te, izbăvitor din curse viclene;
Bucură-te, iscusit cârmaci al corăbiei Bisericii;
Bucură-te, sfințitor al vieții noastre;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 6:


Mulțimile dreptcredincioșilor au auzit vestea despre sfințenia vieții tale, Ierarhe Calinic, și te-au întâmpinat ca pe un trimis al lui Dumnezeu, cu bucurie sfântă lăudându-te pe tine, arhipăstorul prin care Oltenia a înflorit precum crinul, și aducând lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul 6:


Bunele păstor, făcându-te următor Mântuitorului Hristos, te-ai arătat chip al bunătății lui Dumnezeu și mare ocrotitor al celor din nevoi. Pentru aceasta și noi te cinstim pe tine și te lăudăm grăind:
Bucură-te, cel ce, prin credință, dragoste și pace, te-ai asemănat cu Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ești învăluit în strălucire cerească;
Bucură-te, cel ce nu ai adunat bogății pieritoare;
Bucură-te, cel ce ai urmat sărăciei lui Hristos;
Bucură-te, ocrotitor al văduvei celei evlavioase;
Bucură-te, părinte milostiv al orfanilor;
Bucură-te, cel ce aduci bucurie acolo unde este întristare;
Bucură-te, cel ce aduci nădejde celor deznădăjduiți;
Bucură-te, cel ce vestești pacea pe pământ și bunăvoirea între oameni;
Bucură-te, cel ce ai ținut dreptarul Ortodoxiei;
Bucură-te, cel ce aprinzi lumină în sufletele robite de păcate;
Bucură-te, pildă a smereniei și a negrăitei iubiri de oameni;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 7:


Văduva împovărată de nevoi și mâhnită de ucenicul cel puțin milostiv, a alergat la tine; iar tu, Părinte, cunoscând lipsurile ei, ai înduplecat pe ucenic spre milostenie; așa ne înțelepțești și pe noi, să cunoaștem că în chipul unui sărac vine Însuți Atotmilostivul Hristos, Mântuitorul nostru; pentru aceasta, cu umilință aducem cântare de laudă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7:


Putere de sus ai primit, Ierarhe Calinic, pentru a certa pe diavoli și a elibera făptura omenească, pentru a statornici adevărul în obștea creștinilor, pentru a preface în țărână rămășițele pământești ale celor răposați și neputreziți de mulți ani, precum și pentru a izvorî apă în loc uscat; pentru aceste alese daruri te lăudăm grăind:

Bucură-te, fulger care arzi duhurile înșelăciunii;
Bucură-te, tunet care risipești sfaturile minciunii;
Bucură-te, cel ce te-ai înveșmântat cu darul înțelepciunii;
Bucură-te, cel ce ai alungat puterile diavolești;
Bucură-te, cel ce ai vindecat pe femeia stăpânită de duh necurat;
Bucură-te, cel ce ai ridicat pe ciobănița căzută în neputință;
Bucură-te, cel ce ai izbăvit de stăpânirea diavoluilui pe fiul prietenului tău dulgehrul Costache;
Bucură-te, cel ce ai vădit minciuna celui prefăcut mort și ai statornicit adevărul;
Bucură-te, cel ce ai însemnat piatra la Frăsinei și s-a aflat izvor de apă;
Bucură-te, cel ce ai dezlegat blestemul celui mort și neputrezit și s-a schimbat în țărână;
Bucură-te, cel ce ai suspinat îndurerat pentru necazurile credincioșilor;
Bucură-te, cel ce ai avut duhul bunei înțelegerii;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 8:


Duhurile necurate se spăimântau când auzeau de numele tău, făcătorule de minuni, Sfinte Ierarhe Calinic; iar cei străini de cunoașterea lui Hristos, cuceriți de virtuțile tale, se luminau prin Sfântul Botez. Drept aceea, cunoscând că Dumnezeu primește rugăciunea ta, cu bucurie grăiau: Slavă Celui ce lucrează prin tine tămăduiri! Pentru aceasta și noi cântăm Domnului: Aliluia!

Icosul 8:


Cât ai trăit pe pământ, ai fost făclie purtătoare de lumină Bisericii lui Hristos, Părinte Calinic, iubitorule de oameni, dovedind îndrăznire către Dumnezeu, iar, după trecerea din viața aceasta, ai vindecat pe mulți credincioși de neputințe și boli; pentru aceasta ia aminte la glasul rugăciunii noastre, al celor ce cu adâncă smerenie cântăm și cu dragoste grăim:

Bucură-te, clopot, care chemi pe oameni la Dumnezeu;
Bucură-te, călăuzitor, ce povățuiești la viețuirea în iubire;
Bucură-te, cel împodobit cu blândețe și bunătate;
Bucură-te, cel plin de dragoste și dreptate;
Bucură-te, trandafir al Raiului pe pământ;
Bucură-te, cel ce ai cârmuit bine pe păstoriți tăi;
Bucură-te, crin duhovnicesc cu miros plăcut;
Bucură-te, luceafăr cu dumnezeiască strălucire;
Bucură-te, lumină călăuzitoare;
Bucură-te, nevoință și curăție;
Bucură-te, cel numit cu numele biruinței;
Bucură-te, vrednic păstor al Bisericii;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu Înțelepțite!

Condacul 9:


Toată firea îngerească se mira, Preasfințite Părinte, de râvna ta cea sfântă de a împodobi Biserica cu pravile de sfântă viețuire, cu școli și tiparințe spre slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor noastre; pentru aceasta, uimindu-ne de râvna și de osteneala ta, cântăm lui Dumnezeu, Celui minunat în Sfinții Săi: Aliluia!

Icosul 9:


Cu totul te-ai dăruit împodobirii vredniciei arhierești cu viața ta înmireasmată de sfințenie, cu râvna zidirii de biserici, de școli și de case pentru bolnavi, de schituri și de mănăstiri; pentru acestea cu bucurie te lăudăm, cântând așa:

Bucură-te, cel ce ai înfrumusețat Biserica lui Hristos;
Bucură-te, cel ce ai ajuns vestit prin viețuire sfântă;
Bucură-te, cel ce te-ai asemănat marilor ierarhi ai Bisericii;
Bucură-te, cel ce ai fost chemat la arhierie din ceata călugărilor;
Bucură-te, păstor bun, care ai purtat grijă păstoriților tăi;
Bucură-te, cel ce ai adăpat pe credincioși cu apa cea vie a Evangheliei;
Bucură-te, cel ce te-ai unit cu numele cel preadulce al lui Iisus;
Bucură-te, lăcaș duhovnicesc al Preasfântului Duh;
Bucură-te, cel ce te-ai jertfit pentru turma ta cuvântătoare;
Bucură-te, citor al Episcopiei Râmnicului și al mănăstirilor: Cernica, Pasărea și Frăsinei;
Bucură-te, ctitor de școli și de biserici;
Bucură-te, cel lăudat de obștile monahale și binecredincioșii ocrotiți de tine;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 10:


Legătura dragostei cu obștea monahală a Mănăstirii Cernica a rămas și după ridicarea ta la vrednicia arhieriei, Părinte Preasfințite, că ai văzut cu duhul strămutarea la cer a părintelui Nicandru, cel rânduit de tine stareț la plecarea ta din lavră; și, cunoscând gândurile ucenicilor despre mutarea ta i-ai povățuit la smerenie și tăcere, aducându-le aminte de ceasul întrebării la înfricoșătoarea judecată ce va să fie. Drept aceea, cu înțelepciune luând aminte la darul vederii tale celei duhovnicești, cu tine împreună cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:


Preablândule Părinte Calinic, prin înțelepciunea și sfințenia vieții tale, te-ai arătat ca un zid de apărare al bisericii lui Hristos; pentru aceasta te rugăm să risipești de la noi întunericul înșelăciunii, cu lumina Duhului Sfânt, ca să te încununăm cu laude și cântări duhovnicești ca acestea:


Bucură-te, albină aducătoare de miere duhovnicească;
Bucură-te, alăută a Duhului Sfânt, dulce viersuitoare;
Bucură-te, om ceresc și înger pământesc;
Bucură-te, cărbune duhovnicesc al focului ceresc, dătător de viață;
Bucură-te, cel ce vezi faptele viitoare ca și cum ar fi de față;
Bucură-te, cel ce ai văzut peste veacuri vremea când vor fi un cer nou și un pământ nou;
Bucură-te, cel ce ai întărit pe ucenici în veme de necaz și ispită;
Bucură-te, luminător al celor neștiutori;
Bucură-te, cel ce ai pus început bun de viețuire în obștea Cernicăi;
Bucură-te, primăvară duhovnicească;
Bucură-te, cel ai alungat de multe ori taberele demonilor;
Bucură-te, cel prin ale cărui rugăciuni s-au mântuit multe suflete;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 11:


Ai spus ucenicilor tăi, Ierarhe preaînțelepte: Luați aminte de voi înșivă și la cele ce cugetați în inimile voastre; să nu gândiți deșertăciuni, pentru că deseori ne învrednicim a fi cercetați nevăzut de Maica Domnului, de sfinți si de Îngeri. Iar mai înainte de mutarea ta la cele veșnice, fiind înștiințat de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu despre ceasul ieșirii din viața pământească, ai făgăduit ucenicilor tai că de vei avea trecere înaintea lui Dumnezeu, te vei ruga pentru ei. Drept aceea, roagă-te și pentru noi, cei ce înălțăm împreună cu tine lui Dumnezeu cântarea: Aliluia.

Icosul 11:


Însăși Preacurate Născătoare de Dumnezeu ți s-a arătat, vestindu-ți sfârșitul vieții pământești, Sfinte Ierarhe; și, fiind înștiințat despre aceasta, mitropolitul Nifon a venit la tine cu smerită dragoste pentru iertare; iar tu ai spus că și pentru Nifon este nădejde de mântuire și ai prorocit că la șapte ani, când trupul tău va fi dezgropat, Nifon va intra în mormânt. Acestea împlinindu-se întocmai, cu smerenie te lăudăm, zicând:

Bucură-te, cel ce ai fost așezat în ceata Cuvioșilor;
Bucură-te, cel ce te veselești cu Sfinții Părinți;
Bucură-te, moștenitor al Bisericii biruitoare din cer;
Bucură-te, ajutător al Bisericii luptătoare de pe pământ;
Bucură-te, fluier păstoresc, dulce viersuitor;
Bucură-te, cel ce lauzi prin fapte măreția lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce te desfătezi acum de frumusețile Edenului;
Bucură-te, cel ce te odihnești în lăcașul Împărăției cerurilor;
Bucură-te, luminător al Bisericii, împreună cu Sfinții Ierarhi;
Bucură-te, fiu moștenitor al Raiului desfătării;
Bucură-te, cel ce te-ai învrednicit de lumina veșniciei;
Bucură-te, cinstitor al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 12:


La trecerea ta din viața aceasta, Sfinte Ierarhe Calinic, s-a văzut minune, că Dumnezeu te-a ținut în viață, după dorința ta, până la praznicul Sfintei Învieri, la care prăznuim omorârea morții; și, rugându-te în paraclisul chiliei tale, ai luat Sfintele Taine, apoi, pecetluindu-te cu semnul Cinstitei Cruci, ai zis: “Sfânta Cruce, ajută-mi! Slavă lui Dumnezeu pentru toate!” și “Să ne vedem în Rai!” Așa ți-ai dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, iar trupul a rămas în brațele ucenicilor tăi și pe fața ta a strălucit lumină negrăită; că te-ai mutat acolo unde Îngerii cântă lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 12:


Cel ce ai avut viață îngerească și te-ai învrednicit a vedea fața Sfintei Treimii, Ierarhe Calinic, neîncetat roagă-te pentru buna sporire a Bisericii lui Hristos, făcătorule de bine al sufletelor noastre, de Dumnezeu încununate, și primește mulțumirea noastră pentru tot darul cel bun și această cântare de laudă;

Bucură-te, cel cei ai aflat comoara viețuirii întru Hristos, după Evanghelie;
Bucură-te, cel cei ai dobândit aceasta prin osteneli călugărești;
Bucură-te, cel ce ai căutat izvoarele harului;
Bucură-te, prieten al Îngerilor;
Bucură-te, cel ce ai împodobit haina botezului cu virtuți;
Bucură-te, cel ce viețuiști acum cu Hristos, pe Care L-ai dorit;
Bucură-te, văzător al lucrurilor nevăzute și neînțelese cu mintea;
Bucură-te, cel ce ai descoperit taine dumnezeiești;
Bucură-te, ogor al Semănătorului ceresc cu rodire duhovnicească;
Bucură-te, comoară negrăită dăruită nouă de Domnul;
Bucură-te, chip al adevăratului monah și ierarh;
Bucură-te, rugător fierbinte pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 13:


O, Sfinte Ierarhe Calinic, primește smerita noastră rugăciune, precum Mântuitorul a primit cei doi bani ai văduvei; cere pentru noi har și putere, ca toate poftele trupești călcând, să viețuim în cinste și curăție, să primim iertare de păcate și să trecem fără primejdie din viața aceasta, ca să ne bucurăm de vederea feței lui Dumnezeu Cel în Treime închinat și slăvit, cântându-I cu toți Sfinții: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori, apoi se zice Icosul I, după care se rostește această:

Rugăciune:


Sfinte Ierarhe Calinic, iubitorule de Dumnezeu, Părinte al nostru ocrotitor, cel ce ai fost vrednic păstor al Bisericii și ai aflat îndrăzneală către Mântuitorul Hristos, Iubitorul de oameni, roagă-te și pentru noi, fiii tăi duhovnicești. Cel ce te-ai osteni pentru facerile de bine și ai mângâiat pe cei aflați în nevoi și în sufernițe, ajută-ne și pe noi la vreme de primejdie și ne luminează calea mântuirii când suntem cuprinși de ispite și de nepăsare. Cel ce ai biruit toate vicleșugurile potrivnicului, întărește-ne cu puterea mijlocirilor tale, pe noi, cei ce ne poticnim în cale, că neputincioși suntem. Cel ce te-ai rugat cu stăruință în vreme de război pentru obștea creștinească aflată în nevoi, roagă-te și pentru noi cei ce ne luptăm cu ispitele de tot felul aduse de vrăjmașii nevăzuți. Cel ce te-ai ostenit mult pentru mântuirea credincioșilor și ai întemeiat școli, ai ctitorit biserici și mănăstiri, hrănește-ne și pe noi cu învățăturile Sfintei Evanghelii, Sfinte Ierarhe, și luminează mintea noastră ca să urmăm voia lui Dumnezeu. Potolește necazurile și supărările ce vin asupra noastră, întărește-ne în dreapta credință și în iubirea către aproapele; ajută-ne în nevoințe și în sporirea duhovnicească, pentru ca și noi să ajungem la limanul cel dorit al mântuirii, slăvind pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.
Apoi se cântă Condacul I, în timpul căruia preotul face cădirea mică.

După citirea Acatistului, rostim rugăciunea:

Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare, decăt Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Dacă este preot, acesta rostește ectenia întreită, după care face otpustul obișnuit.
În lipsa preotului, după rugăciunea către Maica Domnului, zicem:

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

 

Donații pentru construcția bisericii

Până acum s-a strâns pentru construcția bisericii suma de:
14.600 euro

Programul slujbelor

2 M Sfânta Liturghie ora 07:00, Spovedanie, Acatistul Sfântului Calinic ora 18:00
4 V Sfântul Maslu ora 18:00
6 D Acatistul Mântuitorului și Sfânta Liturghie ora 09:30
8 M (†) Nașterea Maicii Domnului - Paraclisul Maicii Domnului și Sfânta Liturghie ora 08:30
9 M Sfânta Liturghie ora 07:00, Spovedanie, Acatistul Sfântului Calinic ora 18:00
11 V Sfântul Maslu ora 18:00
13 D Acatistul Mântuitorului și Sfânta Liturghie ora 09:30
14 L (†) Înălțărea Sfintei Cruci (Post) - Acatistul Sfintei Cruci și Sfânta Liturghie ora 08:30, Spovedanie
16 M Sfânta Liturghie ora 07:00, Spovedanie, Acatistul Sfântului Calinic ora 18:00
18 V Sfântul Maslu ora 18:00
19 S Școală Parohială ora 10:30
20 D Acatistul Mântuitorului și Sfânta Liturghie ora 09:30
23 M Sfânta Liturghie ora 07:00, Spovedanie, Acatistul Sfântului Calinic ora 18:00
25 V Sfântul Maslu ora 18:00
26 S Sfânta Liturghie ora 09:00, Spovedanie, Neuburg
27 D Acatistul Mântuitorului și Sfânta Liturghie ora 09:30
30 M Sfânta Liturghie ora 07:00, Spovedanie, Acatistul Sfântului Calinic ora 18:00